Câu hỏi 2: Trái phiếu có đảm bảo là gì?

Khái niệm

Trái phiếu có đảm bảo, tiếng Anh gọi là covered bond.

Trái phiếu có đảm bảo là những chứng khoán nợ được phát hành bởi các tổ chức tài chính và được đảm bảo bằng những nhóm tài sản riêng biệt; để trong trường hợp tổ chức tài chính đó mất khả năng chi trả thì trái phiếu đó cũng đã được đảm bảo.

Trái phiếu có đảm bảo là một phương thức hiệu quả và tiết kiệm chi phí để bên cho vay có thể mở rộng kinh doanh của họ thay vì phát hành những công cụ nợ không được đảm bảo.

Hiểu rõ hơn về trái phiếu có đảm bảo

Trái phiếu có đảm bảo là những khoản đầu tư phái sinh tương tự như chứng khoán cầm cố tài sản và chứng khoán thế chấp tài sản. Loại hình này phổ biến ở châu Âu và đang dần gây được sự chú ý ở Mỹ.

Tổ chức tài chính sẽ mua lại những khoản đầu tư tạo ra tiền mặt như là các khoản vay cầm cố hay vay cộng đồng rồi gộp chúng lại với nhau và phát hành trái phiếu được đảm bảo từ dòng tiền mặt của các khoản đầu tư này.

Việc phát hành trái phiếu có đảm bảo cho phép các tổ chức tài chính có thể mua và bán tài sản để cải thiện chất lượng tín dụng, hạ thấp chi phí đi vay và tài trợ cho các khoản nợ cộng đồng. Bên phía tổ chức tài chính cũng có thể thay thế những khoản vay vỡ nợ hay những khoản vay nóng bằng những khoản vay đang được thực hiện để tối thiểu hóa rủi ro cho tài sản cơ sở.

Độ an toàn của trái phiếu có đảm bảo
Những khoản vay được dùng làm tài sản cơ sở của trái phiếu có đảm bảo sẽ được giữ lại trên bảng cân đối kế toán của nhà phát hành. Vì thế, dù cho tổ chức tài chính đó có vỡ nợ, thì nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu vẫn nhận được các khoản thanh toán hàng kì từ những tài sản cơ sở đó, cũng như là sẽ nhận lại được vốn ban đầu khi trái phiếu đáo hạn.

Và vì lớp bảo vệ cộng thêm này, trái phiếu có đảm bảo thường được đánh giá tín dụng rất cao.

(Theo Investopedia)